REGULAMIN KONKURSU "Dlaczego NATIVE MOLAS?"


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dlaczego NATIVE MOLAS?" jest firma E-walk  z siedzibą w Gdańsku, 80-237, przy ul. Jana Uphagena 27,   wpisana do  Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 957-073-36-90.  
1.2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
1.3. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od momentu zamieszczenia posta konkursowego w dniu 26.IX.2017 roku do godziny 23:59 dnia 08.X.2017

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


2.1. Zgłoszenia w Konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają konto na Facebooku.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu.
2.3. Uczestnicy Konkursu biorąc udział w konkursie wyrażają tym samym zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu swoich danych osobowych, wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Nie uprawnia to do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest E-walk. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagrody. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach prawa oraz podmiotowi organizującemu Konkurs. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.  

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


3.1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która w terminie określonym w punkcie 1.3 Regulaminu dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie „Dlaczego NATIVE MOLAS?" na stronie www.facebook.com/nativemolas
3.2. Aby zgłoszenie do konkursu było prawidłowe, każdy uczestnik konkursu musi polubić posta konkursowego „Dlaczego NATIVE MOLAS?" na stronie www.facebook.com/nativemolas oraz wykonać zadanie konkursowe: „Uzasadnić w jednym zdaniu lub graficznie w komentarzu pod postem Dlaczego NATIVE MOLAS?" do dnia 08.X.2017 do godzi.23:59
3.3. Komentarze z zadaniem konkursowym muszą się poprawnie wyświetlać na fanpage organizatora. W tym celu uczestnik konkursu musi posiadać  ustawienia prywatności swojego konta umożliwiające wyświetlanie komentarzy na fanpage’u organizatora oraz wysyłanie wiadomości do uczestnika konkursu przez organizatora.    
3.4. Ważne są jedynie zgłoszenia, które zostaną wysłane w powyższy sposób.     
3.5. Uczestnik Konkursu może wysłać nie więcej niż jedno zgłoszenie.     
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcie obraźliwych komentarzy lub komentarzy zawierających wulgaryzmy lub treści niedozwolone.  

4. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I WYDANIE NAGRÓD


4.1. Wyłonienie zwycięzców w Konkursie przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu X. Wygrywa 1 Uczestnik konkursu, który prześle komentarz z zadaniem konkursowym oraz polubi posta konkursowego i go udostępni na swoim profilu FB.     
4.2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane do dnia 08.X.2017 do godzi.23:59
. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
4.3. Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony za pomocą komunikatora Facebook w terminie 5 dni roboczych od dnia wyłonienia.  
4.4. Organizator podejmie 2 próby kontaktu z Laureatem. Przez nieudaną próbę kontaktu z Laureatem rozumie się brak odpowiedzi w ciągu 24h ze strony Laureata na powiadomienie o wygranej w konkursie lub brak danych niezbędnych do wysyłki nagrody tj. imię i nazwisko, adres dostawy.
4.5. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureata o wygraniu nagród nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
4.6. Każdy uczestnik Konkursu bierze udział w Konkursie dobrowolnie i zobowiązuje się poza odpowiedzią na zadanie konkursowe podać dane osobowe i adres dostaw oraz oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem.
4.7. Po otrzymaniu przez Organizatora danych wskazanych w punkcie powyżej w terminie 14 dni nagroda  zostanie przekazana za pomocą Poczty Polskiej.
4.8. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.  
4.9. Dane zwycięzców będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy na stronie www.nativemolas.com  oraz na fanpage’u Native Molas na faceboooku: www.facebook.com/nativemolas/  

5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

5.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody  będzie Komisja konkursowa.
5.2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
5.3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru.  

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od ostatecznego dnia wydania nagród na adres siedziby Organizatora.    
6.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
6.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
6.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
6.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. 7.2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540).
7.3. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.nativemolas.com